Y Bỉnh Thụ – Hành Thư Thất Ngôn Thi Trục

Thư pháp gia: Y Bỉnh Thụ (1754 – 1815)

Bài thơ: Tống Lý Thị lang phó Thường Châu (Tiễn Lý Thị lang tới Thường Châu)

Tuyết tình vân tán bắc phong hàn,
Sở thuỷ Ngô sơn đạo lộ nan.
Kim nhật tống quân tu tận tuý,
Minh triêu tương ức lộ man man.

雪晴云散北风寒,楚水吴山道路难。
今日送君须尽醉,明朝相忆路漫漫。

Tuyết tạnh mây tan gió bấc càn,
Núi Ngô sông Sở bước gian nan.
Ngày nay đưa bác nên say tít,
Đường thẳm chiều mai luống thở than.


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.
Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017

%d bloggers like this: